Zajímavé články pro zahradkáře

Aktualizované 3.Srpna.2012

Novinky

Prořezávání stromků

Všeobecně připadají v úvahu tyto druhy řezů - jsou to zimní a letní řezy. Ty dělíme podle účelu na:
1.řez výchovný
2.udržovací
3.zmlazovací

Podle druhu na:
1.řez plodonosného obrostu
2.prořeďování plodonosného obrostu
3.obnovovací řez
4.usměrňovací řez
5.řez Lorettův

Dělíme podle intenzity na:
1.řezy silné
2.řezy slabé

Přistoupíme k jednotlivým řezům.

Řez plodonosného obrostu.
Cílem tohoto řezu je zkrácení kosterních větví za účelem podpoření růstu větví druhého řádu a plodonosného obrostu. Intenzita je závislá na růstové schopnosti stromu. Na silně rostoucích stromech s vysokou výmladkovou schopností zkracujeme větve v řádu několika málo pupenů, u stromů s malým růstovým potenciálem je maximální rozsah řezu až na jednu třetinu původní velikosti. Tento řez se provádí u zanedbaných stromů.
Důležité pravidlo! Pokud provedete silný řez, musíte počítat se silným růstem v dalším roce. Proto je vždy nejlepší provádět řezy slabé a pravidelné.

Prořeďování plodonosného obrostu.
Pokud docílíme aplikací předchozího řezu k vytvoření velkého množství plodonosných větví, je dobré jejich množství redukovat. Docílíme tím zlepšení kvality ovoce.

Obnovovací řez.
Tento řez se provádí každoročně, na rozdíl od výše uvedených řezů. Řez zahrnuje odstraňování starších výhonků, které už plodily. Tím docílíte k podpoření růstu nových plodonosných větví. Samozřejmě nemůžeme odstranit všechny plodonosné větve (dvou a víceleté), to by Vám při příští sklizni zbyly jen oči pro pláč. Snažte se odstraňovat jen přestárlé větvičky. Místo nich vyrostou nové, které budou plodit nejdříve druhým rokem.

Usměrňovací řez.
Řez jednoletých výhonů, prořezání větví směřujících do středu koruny stromu a řez větví odumřelých Provést tento řez spočívá v odstranění mladých výhonků, které uvnitř koruny stromu zamezují proudění vzduchu. Mimo toho se při svém růstu mohou uvnitř koruny stromu všemožně křížit a splétat a tím mohou znesnadňovat následující sklizeň. Pro úspěšnou sklizeň je nutné udržovat vzdušný střed koruny stromu.

Letní řez dle Loretta.
Tento řez se zaměřuje na nově vyrostlé výhony rostoucí z kosterních větví stromu. Ty po zdřevnatění spodní části odstraňujeme buď úplně, nebo jen na 3 listy na výhonu.

Zmlazovací řez.
Tento řez se používá a starých a zanedbaných stromů, jeho smyslem je zbavit strom odumřelých a přehoustlých větví. Ořezávat by se měly větve jakkoliv poškozené, vzájemně se křížící, přehoustlé nebo větve omezující dozrávání plodů. Z časového hlediska je dobré tento řez rozvrhnout do několika let, jelikož silný zásah by mohl podpořit ještě bujnější růst.

Tak to je stručný popis k tomu jak správě řezat a tvarovat vaše jabloně. Když sílu řezu přeženete, jde to v dalším roce výchovným řezem napravit a naopak. Vždy řez provádějte nad pupenem, nebo ve větvení. Poslední a neméně důležitá věc! U řezů nad 1 cm v průměru se musí rány zamazat včelařským voskem, aby strom nenapadla infekce!
1  
2  
3  
 
Aktualizované 3.Srpna.2012